• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปนาโค
วัดสหมิตรวนาราม
2
ชุตินฺธโร
วัดบุงตะครอง
3
สุเมโธ
วัดโนนสีฟัน
4
โคตมสิสฺโส
วัดบ้าน
5
ขนฺติโก
วัดโคกตะพาบ
6
ถิรธมฺโม
วัดหนองบัวกระจาย
7
ญาณิสฺสโร
วัดตะคร้อ
8
จตฺตาลโย
วัดหนองหว้า
9
กตสาโร
วัดตะคร้อ
10
ฐานุตฺตโร
วัดดอนใหญ่
11
สีลสมฺปนฺโน
วัดหนองกก
12
กิตฺติญาโณ
วัดหนองบัวทุ่ง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1