• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานทินฺโน
วัดใหญ่
2
ญาณกโร
วัดไตรมิตรวราราม
3
ปฏิภาโณ
วัดใหม่
4
ปญฺญาพโล
วัดใหญ่
5
ปญฺญาทีโป
วัดคู่สร้าง
6
ธมฺมรโส
วัดพระสมุทรเจดีย์
7
สารธมฺมิโก
วัดพระสุมทรเจดีย์
8
สงฺฆภูโต
วัดสมุทรเจดีย์
9
อุตฺตรธมฺโม
วัดเอี่ยมประชามิตร
10
ทีปธมฺโม
วัดใหม่
11
อุตฺตโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
12
อาภากโร
วัดใหญ่
13
อมโร
วัดพระสุมทรเจดีย์
14
ทีปธมฺโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
15
ธมฺมสุทฺโธ
วัดพระสุมทรเจดีย์
16
ฐิตวํโส
วัดพระสุมทรเจดีย์
17
อภิวฑฺฒโน
วัดใหญ่
18
คนฺธสีโล
วัดเอี่ยมประชามิตร
19
กิตฺติสุโข
วัดพระสุมทรเจดีย์
20
วิชฺชาธโร
วัดศรีคงคาราม
21
ปุญฺญธโร
วัดเอี่ยมประชามิตร
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1