• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรญาโณ
วัดสมศรี
2
สุตธมฺโม
วัดท่าเรียบ
3
จนฺทปญฺโญ
วัดโคกศรี
4
เทวธมฺโม
วัดสิริมงคล
5
เขมวีโร
วัดทรงศิลา
6
ญาณวุโธ
วัดชัยศรี
7
ธมฺมทินฺโน
วัดอุทยาวาส
8
ฐานงฺกโร
วัดท่าเรียบ
9
สิทธิโก
วัดโศกกฐิน
10
ฐิตฺเวโท
วัดสมศรี
11
วชิรญาโณ
วัดเทพประดิษฐ์
12
ปิยทสฺโส
วัดประทุมเมศ
13
ฐิตธมฺโม
วัดธาตุ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1