• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดแจ้ง
2
ทินฺนนวโร
วัดทุ่งสว่างวนาราม
3
ธมฺมาวุโธ
วัดโคน
4
รตนโชโต
วัดชัยมงคล
5
ธีรปญฺโญ
วัดกลาง(ประโคนชัย)
6
จนฺทวํโส
วัดจำปา
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1