• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติธมฺโม
วัดหนองนาสามัคคี
2
สิริภทฺโท
วัดจรอกใหญ่
3
นิปโก
วัดปราสาทสามัคคี
4
นคสาโร
วัดไทรโยง
5
อาภานนฺโท
วัดโคกปราสาท
6
สิริภทฺโท
วัดโคกปราสาท
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1