• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติคุโณ
วัดหนองต้อ
2
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
3
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
4
ญาณโสภโณ
วัดเก่าโคกไม้แดง
5
จิตฺตาทโร
วัดสุขสำราญ
6
ถาวโร
วัดสุขสำราญ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1