• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภานนฺโท
วัดหนองมะเขือ
2
คเวสโก
วัดตลาดชัย
3
วิสุทฺธสีโล
วัดตลาดชัย
4
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านสะแกซำ
5
ภูริปญฺโญ
วัดพุทธบาทเขากระโดง
6
สุเมโธ
วัดบ้านพระครูน้อย
7
สีลโชโต
วัดอินทรวนาราม
8
อภิชาโต
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
9
อาทโร
วัดบ้านเมืองดู่
10
สุเมโธ
วัดสำโรง
11
ญาณโสภโณ
วัดสำราญราษฎร์
12
จารุธมฺโม
วัดศรีสำโรง
13
สุทสฺสโน
วัดสวัสดี
14
สุรปญฺโญ
วัดทุ่งสว่าง
15
สิริสาโร
วัดขาชันโลง
16
ขุนฺติจิตฺโต
วัดหนองไผ่น้อย
17
กตสาโร
วัดหนองไผ่น้อย
18
จนฺทสาโร
วัดหนองไผ่น้อย
19
สิริธโร
วัดประชาสวัสดิ์วนาราม
20
ปภาโส
วัดบ้านโกรกขี้หนู
21
วรจิตฺโต
วัดสุภัทบูรพาราม
22
ถาวรจิตฺโต
วัดบ้านพลวง
23
ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านพระครูน้อย
24
จนฺทธมฺโม
วัดธรรมธิราราม
25
จิตฺตสํวโร
วัดกลาง(พระอารามหลวง)
26
ชวนินฺโท
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
27
สิริชโย
วัดกลาง(พระอารามหลวง)
28
คุณญาโณ
วัดสำโรง
29
ปญฺญาธโร
วัดบ้านสะแกซำ
30
วชิรวํโส
วัดประชานิรมิต
31
อนาลโย
วัดหนองตราดน้อย
32
ปโมทิโต
วัดกลางพระอารามหลวง
33
ปวิชฺโช
วัดหนองไผ่น้อย
34
อุตฺตโม
วัดหนองเหล็ก
35
ปคุโณ
วัดประชานิมิต
36
สุรปญฺโญ
วัดประชานิมิต
37
จิตฺตสุโภ
วัดหนองไผ่น้อย
38
สุรปญฺโญ
วัดหนองไผ่น้อย
39
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองไผ่น้อย
40
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านบัว
41
จกฺกวโร
วัดอินทรวนาราม
42
คุณสมฺปนฺโน
วัดบ้านตลาดควาย
43
อตฺถกาโม
วัดอินทราวนาราม
44
อภิวณฺโณ
วัดโพธิ์แก้วโคกแสลง
45
หิริธมฺโม
วัดหนองไผ่น้อย
46
เขมโก
วัดศรีสำโรง
47
อตฺตสนฺโต
วัดบ้านตลาดควาย
48
เตชวโร
วัดบ้านโกรกขี้หนู
49
พทฺธสีโล
วัดหนองไผ่น้อย
50
อาภาธโร
วัดป่ามาบสมอ
ทั้งหมด 52 รายการ
1 / 2