• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภานนฺโท
วัดหนองมะเขือ
2
คุณญาโณ
วัดสำโรง
3
วชิรวํโส
วัดประชานิรมิต
4
ปคุโณ
วัดประชานิมิต
5
สุรปญฺโญ
วัดประชานิมิต
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1