• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วายาโม
วัดบ้านยาง
2
ยโสธโร
วัดหนองปรือพวงสำราญ
3
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านยาง
4
รตินฺธโร
วัดหนองมดแดง
5
ปริปุณฺโณ
วัดชุมพร
6
รติโก
วัดหัวสะพาน
7
ธมฺมนนฺโท
วัดโคกตาพรม
8
ถิรจิตฺโต
วัดหนองมดแดง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1