• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุตฺตมวโร
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
2
กตธมฺโม
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
3
อภิญาโณ
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
4
ธมฺมทินโน
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1