• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺโม
วัดขามน้อย
2
ธีรธโร
วัดตะกรุมทอง
3
ปญฺญาธโร
วัดโคกสว่าง
4
ฉนฺทโก
วัดสะเดาหวาน
5
สุทฺธญาโณ
วัดเย้ยปราสาท
6
กนฺตสีโร
วัดเย้ยปราสาท
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1