• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาสโภ
วัดบ้านแคนบน
2
โชติปญฺโญ
วัดยางบ่อภิรมย์
3
อติพโล
วัดบ้านขี้เหล็ก
4
ฉนฺทโก
วัดบ้านแคนบน
5
วชิรญาโณ
วัดทุ่งสว่างหัวนาคำ
6
อาสโภ
วัดโนนสูง
7
อนาลโย
วัดบ้านขี้เหล็ก
8
ปญฺญาธโร
วัดกลางชุมพลบุรี
9
จิตฺตปสาโท
วัดประชาสังคม
10
กลฺญาโณ
วัดโพธิ์งามยะวึก
11
ญาณสํวโร
วัดประชาสังคม
12
อคฺคจิตฺโต
วัดยางบ่อภิรมย์
13
ถาวโร
วัดประชาสังคม
14
กนฺตธมฺโม
วัดศรัทธาวารินทร์
15
อุปสโม
วัดบ้านระหาร
16
อภินนฺโท
วัดยางบ่อภิรมย์
17
กนฺตาจารี
วัดเกาะแก้วยานนาวา
18
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดไทรงาม
19
ปภสฺสโร
วัดโนนสะอาดอุดมทรัพย์
20
กตปุญฺโญ
วัดประชาสังคม
21
ธนปญฺโญ
วัดสระบัว
22
เตชปญฺโญ
วัดศรัทธาวารินทร์
23
มหาคมฺภีโร
วัดโพธิ์ทองสุวรรณวาส
24
ฐานกโร
วัดกลางชุมพลบุรี
25
สุขิโต
วัดประชาสังคม
26
อนุตฺตโร
วัดโพธิ์งามยะวึก
27
กุสุโม
วัดศรัทธาวารินทร์
28
กวิวํโส
วัดโพธิ์ทองสุวรรณวาส
29
สุเมโธ
วัดโนนจาน
30
อตุโล
วัดประชาสังคม
31
ฐิตธมฺโม
วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
32
กิตฺติคโณ
วัดขุนหาร
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1