• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิรญาโณ
วัดทุ่งสว่างหัวนาคำ
2
อาสโภ
วัดโนนสูง
3
ปภสฺสโร
วัดโนนสะอาดอุดมทรัพย์
4
กิตฺติคโณ
วัดขุนหาร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1