• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทีโม
วัดศรีรัตนาราม
2
สุตฺตธมฺโม
วัดชัยประโคม
3
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
4
กนฺตวํโส
วัดทัพกระบือ
5
จิรธมฺมปญฺโญ
วัดศรีรัตนาราม
6
อาภาทโร
วัดวิปัสสนาพนาวัน
7
ปภากโร
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
8
ธมฺมวโร
วัดหนองบัว
9
ฐิตโสภโณ
วัดจำปา
10
โชติปญฺโญ
วัดตุงคนิวาส
11
ปริปุญฺโญ
วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
12
สิริวณฺโณ
วัดตาตอม
13
ฐานิสฺสโร
วัดศิลาราม
14
กนฺตสีโล
วัดราษฎร์เจริญผล
15
สิริธมฺโม
วัดหนองบัว
16
ยโสธโร
วัดสุวรรณาราม
17
ทีปังกโร
วัดนาสาม
18
โชติวณฺโณ
วัดแสงบูรพา
19
สุภาจาโร
วัดประทุมเมฆ
20
ขนฺธมฺโม
วัดกลางสุรินทร์
21
ปญฺญาสิริ
วัดสง่างาม
22
จนฺทสาโร
วัดกัลยาณโกมุท
23
ฐิตปญฺโญ
วัดโคกบัวราย
24
พหุชาคโร
วัดประทุมเมฆ
25
วิจิตฺโต
วัดจอมรัตนาราม
26
ธีรวํโส
วัดแสงบูรพา
27
สุทฺธิปญฺโญ
วัดรามวราวาส
28
กตธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
29
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดที่พักสงฆ์คุณรสศีลขันธ์
30
รตนโชโต
วัดดงมัน
31
ถาวโร
วัดรามวราวาส
32
ฐานจาโร
วัดสุวรรณาราม
33
กตสาโร
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
34
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลางสุรินทร์
35
ธมฺมวโร
วัดนาสาม
36
พลทตฺโต
วัดจำปา
37
วิสุทฺโธ
วัดอาโพนสุทธาวาส
38
มหาวิสาโล
วัดหนองบัว
39
ปุงฺคโว
วัดจำปา
40
จิตฺตวํโส
วัดศรีรัตนาราม
41
พุทธญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
42
สุทฺธจิตฺโต
วัดสุเขตตาราม
43
วิจิตฺตธมฺโม
วัดหนองบัว
44
จิรธมฺโม
วัดหนองบัว
45
กุสโล
วัดป่าโยธาประสิทธิ์
46
ฐานิโย
วัดศรีรัตนาราม
47
ธมฺมิโก
วัดสุเขตตาราม
48
ฐานสมฺปนฺโน
วัดสำนักสงฆ์เวฬุวนาราม
49
วรปญฺโญ
วัดบ้านว่าน
50
ญาณโสภโณ
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
ทั้งหมด 58 รายการ
1 / 2