• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
2
ปภากโร
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
3
ธมฺมวโร
วัดหนองบัว
4
ฐิตโสภโณ
วัดจำปา
5
สิริธมฺโม
วัดหนองบัว
6
สุภาจาโร
วัดประทุมเมฆ
7
ขนฺธมฺโม
วัดกลางสุรินทร์
8
ฐิตปญฺโญ
วัดโคกบัวราย
9
พหุชาคโร
วัดประทุมเมฆ
10
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลางสุรินทร์
11
พลทตฺโต
วัดจำปา
12
มหาวิสาโล
วัดหนองบัว
13
ปุงฺคโว
วัดจำปา
14
วิจิตฺตธมฺโม
วัดหนองบัว
15
จิรธมฺโม
วัดหนองบัว
16
ญาณโสภโณ
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
17
จิรวฑฺฒโน
วัดกลางสุรินทร์
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1