• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
2
ติกฺขปญฺโญ
วัดนาโพธิ์
3
ทีปธมฺโม
วัดไพศาลภูมิกาวาส
4
อาชิโต
วัดไพศาลภูมิกาวาส
5
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
6
จารุธมฺโม
วัดนิลาเทเวศน์
7
ปภสฺสโร
วัดนาโพธิ์
8
สญฺญจิตฺโต
วัดนาโพธิ์
9
จารุวํโส
วัดไพศาลภูมิกาวาส
10
ฐิตวํโส
วัดโพธ์รินทร์วิเวก
11
เมธิโก
วัดนาโพธิ์
12
ฐิตสีโล
วัดนาโพธิ์
13
ชยธมฺโม
วัดหนองเวียน
14
โชติโญ
วัดนิลาเทเวศน์
15
รติโก
วัดนิลาเทเวศน์
16
สนฺติธมฺโม
วัดนาโพธิ์
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1