• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุชาโต
วัดสว่างหนองกา
2
สุรสกฺโก
วัดกลางรัตนบุรี
3
ตปปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกา
4
วิชโย
วัดกลางรัตนบุรี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1