• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคล
2
โกวิโท
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
3
ธมฺมวํโส
วัดพระโกฎิสุขสำราญ
4
เตชพโล
วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม
5
ปิยธมฺโม
วัดสว่างบูรพาราม
6
ปญฺญาธโร
วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม
7
จิตฺตวโร
วัดเกาะธรรม
8
สมจิตฺโต
วัดศรีธาตุทอง
9
ทีปโก
วัดป่าบ้านตรวจ
10
อุตฺตมชาโต
วัดกลางศรีณรงค์
11
จิตฺตทนฺโต
วัดใหม่หนองแวง
12
วิริโย
วัดเทพศิริสุทธิวนาราม
13
ติกฺขวีโร
วัดหนองกฐิน
14
โสภณจิตฺโต
วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม
15
ขนฺติธมโม
วัดบ้านพระจันทร์
16
อุทโย
วัดโมฬีวงษา
17
ฐานิโย
วัดสว่างบูรพาราม
18
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างบูรพาราม
19
สมจิตฺโต
วัดใหม่แสนสุข
20
สุมโน
วัดบ้านหอกมงคล
21
สิริธมฺโม
วัดบ้านพระจันทร์
22
กลฺยาโณ
วัดโมฬีวงษา
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1