• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุคิโต
วัดสำโรงพัฒนาราม
2
สีลสํวโร
วัดสระแก้ว
3
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
4
อคฺคจิตฺโต
วัดแจ้งนานวน
5
อนาลโย
วัดโสภณ
6
วรปญฺโญ
วัดบ้านบุผาง
7
กตปุญโญ
วัดสว่างหนองอียอ
8
สุจิตฺโต
วัดศิริหนองครก
9
ตปสีโล
วัดบึง
10
ธีรนนฺโท
วัดอิสาณหนองละคร
11
ขนฺติมโน
วัดสว่างเป้า
12
จนฺทูปโม
วัดธรรมโสกแดง
13
คมฺภีรธมฺโม
วัดแจ้งหัวนา
14
โชติธมฺโม
วัดอีสานนา
15
ธีรธมฺโม
วัดแก้วกุญชร
16
โอภาโส
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
17
อคฺคธมฺโม
วัดบึง
18
สุชาโน
วัดอ้อมแก้ว
19
ผาสุโก
วัดสุทธิวงศา
20
สญฺญโม
วัดสว่างหนองอียอ
21
อริยวํโส
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1