• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสาโร
วัดหนองม่วง
2
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
3
กนฺตสาโร
วัดหนองม่วง
4
สุเมธโส
วัดบ้านดู่
5
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านคล้อ
6
ฐานธมฺโม
วัดบ้านคล้อ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1