• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนโชโต
วัดบ้านศาลา
2
โชติปญฺโญ
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
3
ฐานยุตฺโต
วัดศาลา
4
คุณงฺกโร
วัดตาสุด
5
ฐานเมธี
วัดสำโรงตาเจ็น
6
โชติปญฺโญ
วัดขนุน
7
ชุติธมฺโม
วัดสะอาง
8
อติพโล
วัดบ้านห้วยสระภูมิ
9
อภิสิทฺธิโก
วัดบ้านอาวอย
10
ปญฺญาธโร
วัดบ้านศาลา
11
มนฺฑิโต
วัดชำแระกลาง
12
ธมฺมโชโต
วัดบ้านจาน
13
วรญาโณ
วัดกลางขุขันธ์
14
ปริชาโน
วัดโนนสำราญ
15
สุถทฺโธ
วัดบ้านบิง
16
สนฺติโก
วัดโสน
17
กิตฺติภทฺโท
วัดสะอาง
18
สนฺตกาโย
วัดโคกเพชร
19
สมปุณฺโณ
วัดตาสุด
20
เมธงฺกุโร
วัดไทยเทพนิมิต
21
จนฺทวํโส
วัดที่พักสงฆ์ทุ่งอินทราวาส
22
อุตฺตโร
วัดตะเคียน
23
วิสุทฺโธ
วัดบกจันทร์นคร
24
เตชธมฺโม
วัดโคกโพน
25
อุปสนฺโต
วัดโสภณวิหาร
26
มหาวีโร
วัดหนองคล้า
27
กิตฺตโก
วัดฮองธาตุ
28
พุทฺธมฺโม
วัดหัวเสือ
29
ปุณฺณโก
วัดบกจันทร์นคร
30
ฐานวุฑโฒ
วัดทพส.กองหลวง
31
ถิรญาโณ
วัดโนนสำราญ
32
วาสโน
วัดกลางขุขันธ์
33
สุเมโธ
วัดที่พักสงฆ์อุดมมงคล
34
สุชีโว
วัดกลาง
35
ธีรปญฺโญ
วัดสวงษ์
36
ติกฺขปญฺโญ
วัดจันลม
37
อภินนฺโท
วัดบ้านทะลอก
38
สิริวณฺโณ
วัดบ้านบิง
39
ญานิสฺสโร
วัดหัวเสือ
40
สิทฺธิปญฺโญ
วัดกลาง ขุขันธ์
41
ขนฺติโก
วัดบ้านโสน
42
วรขนฺโธ
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล
43
สุวโจ
วัดปรือใหญ่
44
อริยวํโส
วัดอาวอย
45
ปญฺญาภทฺรเมธี
วัดปรือคัน
46
กิตฺติวํโส
ที่พักสงฆ์อุดมมงคล (สังกัดวัดสำโรงสูง)
47
อุชุโก
วัดไทยเทพนิมิต
ทั้งหมด 47 รายการ
1 / 1