• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
2
ชุติธมฺโม
วัดสะอาง
3
มนฺฑิโต
วัดชำแระกลาง
4
วรญาโณ
วัดกลางขุขันธ์
5
กิตฺติภทฺโท
วัดสะอาง
6
เมธงฺกุโร
วัดไทยเทพนิมิต
7
วิสุทฺโธ
วัดบกจันทร์นคร
8
ปุณฺณโก
วัดบกจันทร์นคร
9
วาสโน
วัดกลางขุขันธ์
10
สุชีโว
วัดกลาง
11
สิทฺธิปญฺโญ
วัดกลาง ขุขันธ์
12
อุชุโก
วัดไทยเทพนิมิต
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1