• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
2
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
3
อนตฺตโร
วัดสุวรรณาราม
4
ปภากโร
วัดบ้านแดง
5
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าสุธรรมรังษี
6
สุเมโธ
วัดปลาซิว
7
สุภเมธี
วัดบ้านแดง
8
ฐานิสฺสโร
วัดโนนสูง
9
จนฺโทภาโส
วัดตาโกน
10
อคฺคปญฺโญ
วัดปลาซิว
11
ธนธโร
วัดหนองดุมวนาวาส
12
ตนฺติปาโล
วัดหนองดุมวนาราม
13
โชติมนฺโต
วัดบ้านตาโกน
14
เขมจาโร
วัดบ้านแดง
15
ปญฺญาวุฒโฑ
วัดหนองดุมอนาวาส
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1