• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวณฺโณ
วัดพะวร
2
สุทฺธจิต์โต
วัดเมืองหลวง
3
อุตฺตมเมธี
วัดหนองแคน
4
สุเมโธ
วัดกระสังข์
5
กวิวํโส
วัดชัยสว่าง(บ้านจังเอิน)
6
สุมโน
วัดปราสาท
7
กลฺยาโณ
ัวัดศรีห้วยทับทัน
8
แก้วจันทร์
วัดศรีห้วยทับทัน
9
วิสุทฺโธ
วัดบ้านชาติ
10
สุุทฺธปัญโญ
วัดศรีห้วยทับทัน
11
กตปุญโญ
วัดผักไหมใหญ่
12
สิริจนโท
วัดเมืองหลาง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1