• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
2
โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม
3
ปญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม
4
กลฺยาโณ
วัดอุดมพัฒนา
5
ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม
6
อนาลโย
วัดเวียงเกษม
7
อิสฺสรญาโณ
วัดเม็กน้อย
8
ฐิตสุโข
วัดบ้านม่วง
9
มหาวีโร
วัดเม็กน้อย
10
ธมฺมสโร
วัดบ้านคำนาแซง
11
วํสธีโร
วัดดอนชีปทุมมาวาส
12
ถาวโร
วัดเวียงเกษม
13
สุจิตฺโต
วัดป่าหนองยาว
14
รตนปุตฺโต
วัดเวียงเกษม
15
สุทฺธจิตฺโต
วัดทุ่งเทิง
16
กิตฺติเมธี
วัดเวตวันวิทยาราม
17
จิตฺตวิสุทฺโท
วัดหนองบัวหลวง
18
ชุตินฺธโร
วัดแสงเกษม
19
ยโสธโร
วัดศิริสารคุณ
20
คณานนฺโท
วัดเวียงเกษม
21
กนฺตสีโล
วัดสุขสมบูรณ์
22
กิตฺติปญฺโญ
วัดศิริสารคุณ
23
จกฺกวโร
วัดหนองบัวหลวง
24
อภินฺโท
วัดนาเจริญ
25
สุทฺธิสทฺโธ
วัดอุดมพัฒนา
26
ฐานิสโร
วัดหนองบัวหลวง
27
ปภากโร
วัดนาห้วยแคน
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1