• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
2
ฐิติสีโล
วัดโนนสว่าง
3
อภินนฺโท
วัดบ้านโนน
4
คมฺภีรปญฺโญ
วัดบ้านบัวอารีย์
5
ธมฺมิโก
วัดหนองขี้เห็น
6
ปุญฺญกาโม
วัดหนองสนม
7
ปภาโส
วัดทองสวัสดิ์
8
อคฺคธมฺโม
วัดนาห่อม
9
วิสุทฺโธ
วัดหนองสะโน
10
ญาณฉนฺโท
วัดทุ่งช้าง
11
กตคุโณ
วัดบ้านเบ็ญจ์
12
ขนฺติวโร
วัดหนองอ้ม
13
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองอ้ม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1