• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
2
ธมฺมิโก
วัดหนองขี้เห็น
3
ปภาโส
วัดทองสวัสดิ์
4
กตคุโณ
วัดบ้านเบ็ญจ์
5
ขนฺติวโร
วัดหนองอ้ม
6
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองอ้ม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1