• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
2
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
3
เตชวโร
วัดพะลอง
4
ธมฺมเตโช
วัดโนนสว่าง
5
สนฺตกาโย
วัดจันทร์หอม
6
ชยวุฑฺโฒ
วัดมัชฌิมาวาส
7
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
8
สุธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
9
ฐิตญาโณ
วัดมัชฌิมาวาส
10
สุปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
11
จนฺทปญฺโญ
วัดสร้างสะแบง
12
ปภากโร
วัดรมณีย์กูฎาราม
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1