• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดหนองหว้า
2
พุทฺธญาโณ
วัดนางิ้ว
3
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
4
จกฺขุปาโล
วัดมณีวนาราม
5
โชติธมฺโม
วัดนาควาย
6
คุตฺตธมฺโม
วัดสารพัฒนึก
7
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่ประชาสรรค์
8
ธมฺมทีโป
วัดสำลาก
9
ฐานุตฺตโม
วัดศรีประดู่
10
อภโย
วัดทุ่งศรีเมือง
11
ยโสธโร
วัดศรีประดู่
12
กลฺยาโณ
วัดสว่างอารมณ์
13
สุมโน
วัดมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
14
เตชธมฺโม
วัดหัวเรือ
15
ถาวโร
วัดหนองหว้า
16
สมาจาโร
วัดท่ากกแห่
17
จารุวํโส
วัดทุ่งศรีเมือง
18
กนฺตสีโล
วัดปากน้ำ
19
สิริปุญฺโญ
วัดป่าแสนอุดม
20
ปญฺญาวชิโร
วัดป่ากิตติญาณโสภณ
21
อนาลโย
วัดปทุมมาลัย
22
สุภทฺโท
วัดมหาวนาราม
23
ชยธมฺโม
วัดหลวง
24
ชาตเมโธ
วัดทุ่งศรีเมือง
25
ปญฺญาภิวฑฺฒโน
วัดมหาวนาราม
26
อธิจิตฺโต
วัดมงคลโกวิทาราม
27
ขนฺติวิญญู
วัดท่ากกแห่
28
สิริธมฺโม
วัดบ้านค้อ
29
จิรกิตฺติโสภโณ
วัดมหาวนาราม
30
คุณวิญฺญู
วัดมณีวนาราม
31
อภิวโร
วัดด้ามพร้า
32
ชยวุฑฺโฒ
วัดมณีวนาราม
33
จรณฺธมฺโม
วัดมงคลโกวิทาราม
34
ญาณวีโร
วัดปทุมมาลัย
35
จกฺกวโร
วัดมงคลโกวิทาราม
36
อุตฺมปญฺโญ
วัดหนองหว้า
37
ปญฺญาพโล
วัดมณีวนาราม
38
รตนโชโต
วัดบูรพา
39
ชวนปญฺโญ
วัดศรีประดู่
40
โกสโล
วัดสำราญ
41
ฐิตญาโณ
วัดป่าแสงธรรม
42
ชินวฑฺฒโน
วัดทุ่งศรีเมือง
43
ยสธโร
วัดหมากมี่
44
ฐานจิตฺโต
วัดมงคลโกวิทาราม
45
ภทฺทธมฺโม
วัดขามใหญ่
46
กนฺตธมฺโม
วัดด้ามพร้า
47
ยติกโร
วัดบูรพา
48
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีประดู่
49
ฐิตธมฺโม
วัดสิริจันโท
50
ยโสธโร
วัดป่าดงบั้งไฟ
ทั้งหมด 60 รายการ
1 / 2