• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
2
จกฺขุปาโล
วัดมณีวนาราม
3
โชติธมฺโม
วัดนาควาย
4
คุตฺตธมฺโม
วัดสารพัฒนึก
5
ฐานุตฺตโม
วัดศรีประดู่
6
อภโย
วัดทุ่งศรีเมือง
7
ยโสธโร
วัดศรีประดู่
8
กลฺยาโณ
วัดสว่างอารมณ์
9
จารุวํโส
วัดทุ่งศรีเมือง
10
สิริปุญฺโญ
วัดป่าแสนอุดม
11
อนาลโย
วัดปทุมมาลัย
12
สุภทฺโท
วัดมหาวนาราม
13
ชยธมฺโม
วัดหลวง
14
ชาตเมโธ
วัดทุ่งศรีเมือง
15
ปญฺญาภิวฑฺฒโน
วัดมหาวนาราม
16
จิรกิตฺติโสภโณ
วัดมหาวนาราม
17
คุณวิญฺญู
วัดมณีวนาราม
18
ชยวุฑฺโฒ
วัดมณีวนาราม
19
ปญฺญาพโล
วัดมณีวนาราม
20
รตนโชโต
วัดบูรพา
21
ชวนปญฺโญ
วัดศรีประดู่
22
ชินวฑฺฒโน
วัดทุ่งศรีเมือง
23
ยติกโร
วัดบูรพา
24
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีประดู่
25
ฐานิโย
วัดบูรพา
26
จนฺทโชโต
วัดนาควาย
27
โสภโณ
วัดมณีวนาราม
28
กุสโล
วัดมณีวนาราม
29
ปญฺญาธโร
วัดสารพัฒนึก
30
สิริปญฺโญ
วัดป่าแสนอุดม
31
กนฺตสีโล
วัดทุ่งศรีเมือง
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1