• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
2
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
3
ภูริญาโณ
วัดจอมศรี
4
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
5
มหาวีโร
วัดไชยมงคล
6
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
7
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
8
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
9
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
10
จนฺทรํสี
วัดราชวงศาราม
11
สุวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
12
กตปุญฺโญ
วัดสุวรรณวงศาราม
13
สุขวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
14
กิตฺติญาโณ
วัดราชวงศาราม
15
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
16
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
17
สุเมโธ
วัดกุดวารี
18
นราธีโป
วัดป่าพุทธธรรมค้ำคูณ
19
ปภสฺสโร
วัดมงคลสวรรค์
20
โสภณคุโณ
วัดแก้วรังษี
21
ถิรธมฺโม
วัดโชติการาม
22
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดนาโพธิ์น้อย
23
ทนฺตจิตฺโต
วัดหนองหอย
24
ปญฺญาคโม
วัดนาทอย
25
เทวธมฺโม
วัดสระปทุม
26
รวิญาโณ
วัดบูรพา
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1