• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
2
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
3
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
4
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
5
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1