• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
2
จนฺทรํสี
วัดราชวงศาราม
3
กิตฺติญาโณ
วัดราชวงศาราม
4
ถิรธมฺโม
วัดโชติการาม
5
ปญฺญาคโม
วัดนาทอย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1