• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดดงแถบ
2
มหาวีโร
วัดโพธาราม
3
สุชาโต
วัดห้วยสะคาม
4
ปภสฺสโร
วัดโขงเจียม
5
กิตฺติวณฺโณ
วัดถ้ำป่อง
6
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบรมคงคา
7
อภินนฺโท
วัดสว่างหนองแสง
8
ปุญฺญโก
วัดทุ่งนาเมือง
9
จตฺตสลฺโล
วัดกุดเรือคำ
10
ปภสฺสโร
วัดสว่างหนองแสง
11
ปิยธมฺโม
วัดสว่างท่ากุ่ม
12
สิริธมฺโม
วัดสว่างวารี
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1