• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
2
สุมโน
วัดบ้านพลาญชัย
3
อานนฺโท
วัดคำเขื่อนแก้ว
4
ธมฺมานนฺโท
วัดเจริญทัศน์
5
เตชปญฺโญ
วัดศรีอุดม
6
สิริจนฺโท
วัดป่าเลา
7
สิริปุญฺโญ
วัดศรีอุดม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1