• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เปมสีโล
วัดโนนรังพัฒนาราม
2
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์ไทร
3
อภินนฺโท
วัดโพธิกาญจนาราม
4
จนฺทสีโล
วัดบูรพา
5
โชติธมฺโม
วัดนาโป่ง
6
ขนฺติธโร
วัดนาโป่ง
7
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
8
ปิยสีโล
วัดสันติสุข
9
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
10
ปิยธมฺโม
วัดมัคคาพัฒนาราม
11
สุวฑฺฒโน
วัดดงแคนใหญ๋
12
เขมทตฺโต
วัดป่าสันติธรรม
13
อุตฺตโม
วัดหนองแคน
14
อุตฺตโม
วัดนาดี
15
ยสินฺธโร
วัดโชติการาม
16
ปวโร
วัดพระธาตุเก่า
17
อชิโต
วัดกู่จาน
18
ตปสีโล
วัดเขมไชยาราม
19
อานนฺโท
วัดผักบุ้ง
20
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
21
เขมจิตฺโต
วัดป่าหนองชุม
22
เตชพโล
วัดหนองดู่
23
สมจิตฺโต
วัดโพธิสัตว์
24
เตชวณฺโณ
วัดโคกสวาท
25
วิสิฏฺโฐ
วัดฟ้าหวนใต้
26
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านอาจ
27
สิริปญฺโญ
วัดเหล่าเมย
28
เขมรโต
วัดกระจายใน
29
กนฺตธมฺโม
วัดบากเรือ
30
วิสารโท
วัดท่าลาด
31
สนฺตจิตฺโต
วัดนาจาน
32
จนฺทูปโม
วัดคำครตา
33
วิมโล
วัดบ้านค้อ
34
ธมฺมวโร
วัดดอนหวาย
35
วิจิตฺโต
วัดคำผักหนาม
36
ชาคโร
วัดดงมะไฟ
37
ธนปณฺโณ
วัดโนนตูม
38
ติสโร
วัดผักกะย่า
39
ฐานกโร
วัดคำผักกูด
40
อสิญาโณ
วัดสันติสุข
41
ชยธมฺโม
วัดประชาศิริธรรมาราม
42
ยติกโร
วัดสงยาง
43
กวิวํโส
วัดศรีสว่าง
44
ฐิตสีโล
วัดคำหนองยาง
45
ธีรปญฺโญ
วัดตับเต่า
46
ถาวโร
วัดเขมิยาราม
47
ปญฺญาธโร
วัดศรีมงคล
48
ปิยสีโล
วัดหนองเม็ก
49
อภินนฺโท
วัดป่าติ้ว
50
มหาปุญโญ
วัดเขมิยาราม
ทั้งหมด 201 รายการ
1 / 5