• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติธมฺโม
วัดนาโป่ง
2
ขนฺติธโร
วัดนาโป่ง
3
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
4
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
5
เตชพโล
วัดหนองดู่
6
สิริปญฺโญ
วัดเหล่าเมย
7
จนฺทูปโม
วัดคำครตา
8
วิมโล
วัดบ้านค้อ
9
ธมฺมวโร
วัดดอนหวาย
10
ชาคโร
วัดดงมะไฟ
11
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านหนองไก่ขาว
12
จิตฺตกาโม
วัดบ้านหนองแวง
13
วิสุทฺธสาโร
วัดบูรพารามใต้
14
สุธีโร
วัดบูรพารามใต้
15
วิชิโต
วัดบูรพารามใต้
16
ฐิตเมโธ
วัดบูรพารามใต้
17
สุเขตฺโต
วัดบูรพารามใต้
18
ขนฺติธมฺโม
วัดบูรพารามใต้
19
ชุตินฺธโร
วัดบูรพารามใต้
20
ธีรปญฺโญ
วัดบูรพารามใต้
21
ฉนฺทสโร
วัดสร้างช้าง
22
ธมฺมิโก
วัดหนองแวง
23
อินฺทโชโต
วัดบ้านค้อ
24
นนฺทิโย
วัดเหล่าเมย
25
จิรสุโภ
วัดคำครตา
26
อาทโร
วัดสีสุก
27
ปสนฺจิตฺโต
วัดนาเวียง
28
ติสฺสวโร
วัดโคกกลาง
29
มารชิโน
วัดนาโป่ง
30
ปภากโร
วัดบะคอม
31
ปภสฺสโร
วัดคำครตา
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1