• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เปมสีโล
วัดโนนรังพัฒนาราม
2
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
3
เขมจิตฺโต
วัดป่าหนองชุม
4
สมจิตฺโต
วัดโพธิสัตว์
5
เขมรโต
วัดกระจายใน
6
วิสารโท
วัดท่าลาด
7
ธนปณฺโณ
วัดโนนตูม
8
อภินนฺโท
วัดป่าติ้ว
9
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
10
อินฺทวํโส
วัดหนองแข้
11
วชิรปญฺโญ
วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม
12
ชยมงฺคโล
วัดคำเกิดนอก
13
ปริปุณฺโณ
วัดหนองแข้
14
จิตฺตสุรกฺโข
วัดโคกนาโก
15
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ไทร
16
กาญฺจโน
วัดดงสวาง
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1