• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยธมฺโม
วัดหนองสมบูรณ์
2
สุมโน
วัดนิคม
3
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ล้อม
4
กตปุญฺโญ
วัดโนนม่วงธรรมาราม
5
รตนโชโต
วัดโพธิธาราม
6
เขมจาโร
วัดโพธิ์ศรี
7
ธมฺมวโร
วัดราศี
8
เตชปญฺโญ
วัดปทุมชาติ
9
วรวุฑฺโฒ
วัดศิริพงษาวาส
10
เกสโร
วัดหนองโดน
11
โสภโณ
วัดหงษ์ทอง
12
ติสฺสเทโว
วัดสว่างวารี
13
กิตฺติภทฺโท
วัดหงษ์ทอง
14
ธมฺมปาโล
วัดหนองสมบูรณ์
15
จกฺกวโร
วัดมะเกลือ
16
สุวีโร
วัดหนองม่วง
17
สิริธโร
วัดศรีวิเศษประชานิมิตร
18
อธิวโร
วัดส้มป่อย
19
ชาตปญฺโญ
วัดเลียบล้ำไหล
20
ชุติปญฺโญ
วัดหงษ์ทอง
21
สุคนฺธสีโล
วัดนิคม
22
วชิรญาโณ
วัดศิริพงษาวาส
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1