• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมคุโณ
วัดบ้านไร่
2
จิตฺตปาโล
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
3
สุภจิตฺโต
วัดนายางกลัก
4
จิตตสังวโร
วัดนายางกลัก
5
โชติโก
วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม
6
สิริภทฺโท
วัดสามัคคีพัฒนาราม
7
อนาลโย
วัดสวนธรรมทาน
8
ถาวโร
วัดวังตาเทพ
9
อคฺคธมฺโม
วัดวังบายศรีไพลงาม
10
สุจิตฺโต
วัดเขาวงศ์พระจันทร์
11
สุขิโต
วัดใหม่โนนเมือง
12
ญาณฐิโต
วัดเขากำแพง
13
อภินนฺโท
วัดนายางกลัก
14
จนฺทวํโส
วัดที่พักสงฆ์ป่าวิปัสสนาไทรทอง
15
ธัมมภรโณ
วัดถำเขาเจดีย์
16
ฐานวีโร
วัดยางเกียวแฝก
17
สมาหิโต
วัดศรีเมืองทอง
18
สนฺตมโน
วัดยางเกี่ยวแฝก
19
ปัญญาวโร
วัดโคกกระเบื้องไห
20
ปภงฺกโร
วัดบ้านไร่
21
สุทฺธญาโณ
วัดศิริคงเจริญ
22
ถาวโร
วัดยางเกี่ยวแฝก
23
สุขกาโม
วัดวังคมคาย
24
ติกฺขปญฺโญ
วัดวะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1