• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาธโร
วัดขี้เหล็ด
2
ปวโร
วัดกะฮาดน้อย
3
อาทโร
วัดหนองไข่น้ำ
4
ปสาโท
วัดหัวหนอง
5
สมฺปุณฺโณ
วัดโกรกตาแป้น
6
วรจิตโต
วัดโกรกกุลา
7
จตฺตภโย
วัดบึงบริบูรณ์
8
เขมิโย
วัดกะฮาดน้อย
9
ปณฺฑิโต
วัดอโศการาม
10
วราสโย
วัดสุทธิวนาราม
11
ฐานุตฺตโร
วัดสุทธิวนาราม
12
จรธมฺโม
วัดกะฮาด
13
โชติโก
วัดหนองขาม
14
ปภงฺกโร
วัดคูสีวนาราม
15
มนาโป
วัดโกรกตาแป้น
16
ขันติโก
วัดศรีโนนคูณ
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1