• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสาโท
วัดหัวหนอง
2
วราสโย
วัดสุทธิวนาราม
3
ฐานุตฺตโร
วัดสุทธิวนาราม
4
ปภงฺกโร
วัดคูสีวนาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1