• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดบูรพาราม
2
อภินนฺโท
วัดทักษิณ
3
ฐิตสีโล
วัดโนนตะโก
4
สิริธมฺโม
วัดน้อยพัฒนาราม
5
อนุตฺตโร
วัดโพธิ์ศรี
6
อคฺคธมฺโม
วัดสระแก้ว
7
จารุธมฺโม
วัดทักษิณ
8
สมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
9
เขมวโร
วัดมุจรินทร์
10
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1