• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธมฺโม
วัดน้อยพัฒนาราม
2
อนุตฺตโร
วัดโพธิ์ศรี
3
อคฺคธมฺโม
วัดสระแก้ว
4
สมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
5
เขมวโร
วัดมุจรินทร์
6
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1