• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฏฐาโน
วัดปรางค์ปราสาท
2
จารุวณฺโณ
วัดศ่าลาลอย
3
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
4
สุทธปญฺโญ
วัดศรีชมภู
5
กตปุญฺโญ
วัดบ้านท่าแก้ง
6
โสภณปญฺโญ
วัดหนองจันทิ
7
อธิปญฺโญ
วัดสีชมภู
8
กนฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
9
อภิปุญฺโญ
วัดมัชฌิมาวาส
10
ติสฺเทโว
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
11
ธิตวิปุโล
วัดกุดยาง (กู่อดง)
12
อาภทฺธโร
วัดคลองไผ่ล้อม
13
โชติปญฺโญ
วัดอิสวณ
14
ชวนปญฺโญ
วัดคลองสายบัว
15
สิริคุตฺโต
วัดป่ายาง
16
ปิยธมฺโม
วัดมหาคงคา
17
อนาลโย
วัดสุวรรณาราม
18
พุทธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
19
ฐิตารกฺโข
วัดปทุมาวาส
20
ภทฺราวุฑโฒ
วัดดอนไฮ
21
จนฺทปญฺโญ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1