• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภณปญฺโญ
วัดหนองจันทิ
2
ติสฺเทโว
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
3
ธิตวิปุโล
วัดกุดยาง (กู่อดง)
4
อาภทฺธโร
วัดคลองไผ่ล้อม
5
ปิยธมฺโม
วัดมหาคงคา
6
พุทธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
7
ภทฺราวุฑโฒ
วัดดอนไฮ
8
จนฺทปญฺโญ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1