• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รกฺขิโต
วัดจูมแพง
2
อคฺคปญฺโญ
วัดสัมพันธ์ต
3
อริยปญฺโญ
วัดสวรรค์คงคา
4
ผลปุญโญ
วัดอรุณราษฎร์
5
ชิตจิตฺโต
วัดสายทอง
6
อธิปญฺโญ
วัดหนองม่วงวนาราม
7
คุตตวํโส
วัดศรีสะอาด
8
อภินนฺโท
วัดศรีสะอาด
9
ทสฺสนีโย
วัดเสนาถไพบูลย์
10
สิทฺธิญาโณ
วัดหนองโดนเทพนิมิต
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1