• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนากโร
วัดบึงชวน
2
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
3
ชาตเมธี
วัดหนองสองห้อง
4
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
5
มหาสกฺโก
วัดศีลาเขต
6
ฐิตนาโถ
วัดหนองสองห้อง
7
โสภณจิตฺโต
วัดบึงชวน
8
วรปญฺโญ
วัดบึงชวน
9
ญาณธโร
วัดสว่างโพธิ์งาม
10
ธมฺมทีโป
วัดบูรณ์
11
จิตฺตสํวโร
วัดบึงชวน
12
รวิวณํโณ
วัดหนองสองห้อง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1