• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
2
อตฺตสาโร
วัดภิรมยาวาส
3
ถิรสทฺโธ
วัดหนองกก
4
ญาณกโร
วัดอัมพวัน
5
อุปสโม
วัดเพชรดอนยาง
6
กตธมฺโม
วัดศาลาทรง
7
ตปสีโล
วัดศาลาทรง
8
มหิสฺสโร
วัดเพชรภูมิสุวรรรวราราม
9
ปริสุทฺโธ
วัดโคกสว่าง
10
กตปุญฺโญ
วัดทองคำพิง
11
โสภณจิตฺโต
วัดหนองแวง
12
อคฺคปญฺโญ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
13
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่าง
14
เขมาสโย
วัดโคกสว่าง
15
ปิยาจาโร
วัดโคกสว่าง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1