• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมรโต
วัดหนองประดู่
2
ชิตมาโร
วัดห้วทะเล
3
คุณสีโล
วัดสำราญ
4
จารุธมฺโม
วัดสำราญ
5
สีลสาโร
วัดสุนทรสราวาส
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1